Počet úrazů dětí ve školách roste, nejvíce je jich na ZŠ

Ve školním roce 2013/2014 se oproti roku předchozímu zvýšil počet úrazů dětí v mateřských, základních a středních školách o 7,7 procenta na 31.441. Zároveň se u ZŠ a SŠ mírně zvýšila také hodnota indexu úrazovosti, který přepočítává počet úrazů na 100 žáků. Nejvíce úrazů se stává na základních školách. Vyplývá to z nedávno zveřejněných údajů České školní inspekce. 

Inspekci jsou zasílány záznamy o úrazech, jejichž důsledkem je nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, o úrazech s pravděpodobným odškodněním a o smrtelných úrazech úrazech. Smrtelné úrazy se ve sledovaném období staly dva. 
    
Nejvíce úrazů se podle celkového počtu i indexu úrazovosti stává na základních školách, ve školním roce 2013/2014 jich bylo 21.315. Naopak nejméně úrazů dlouhodobě bývá v mateřských školách, kde jsou děti pod mnohem větším dohledem. 
    
Na základních a středních školách si nejvíce dětí přivodilo úraz při hodinách tělocviku, na ZŠ je to 44 procent z celkového počtu úrazů a na středních školách dokonce více než polovina. Na základních školách bývají riskantní také přestávky, stala se při nich zhruba čtvrtina úrazů. U středoškoláků na přestávky připadá jen devět procent úrazů. Specifikem pro střední stupeň vzdělání jsou úrazy při praktickém vyučování nebo praktické přípravě, které mají asi patnáctiprocentní podíl na celkovém počtu. 
    
Vedle dodržování všech předpisů a bezpečnostních zásad inspekce jako prevenci úrazů především při pohybových aktivitách doporučuje zlepšení tělesné zdatnosti žáků. Děti by měly být v rámci školy motivovány k pohybovým aktivitám, měl by se zvýšit rozsah pohybových aktivit v rámci denního režimu ve výuce a měla by se propagovat školní tělesná výchova zaměřená především na všestranný a zdravý tělesný rozvoj. Učitelé by měli být vedeni k uplatňování metod, které umožní aktivní pohyb všech žáků při celé vyučovací hodině. 
 
zdroj: ČTK