Centrum kvality bydlení uspořádalo seminář na FA ČVUT

Centrum kvality bydlení o. s . (CKB) uspořádalo ve spolupráci s FA ČVUT dne 30. 6. 2011 odborný seminář na téma Legislativní překážky kvalitního obytného prostředí.

Cílem semináře bylo rozvinout debatu o vlivu stávající legislativy na kvalitu obytného prostředí a umožnit výměnu názorů mezi lidmi, kteří se touto problematikou zabývají. Semináře se zúčastnilo téměř čtyřicet zájemců a čestných hostů, zástupců státní správy a odborníků působících v oboru architektury a stavebnictví.

Seminář moderoval prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer (CKB). Úvodní slovo pronesl děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, který mimo jiné doporučil hledat řešení vytvářením dobrých příkladů, prohlubováním znalostí všech (nejen ekonomických) hledisek bytové problematiky a budováním systému certifikace „dobrého bydlení“.
První část semináře zahájil JUDr. PhDr. Jiří Plos (Česká komora architektů), který objasnil základní strukturu legislativních a věcných překážek vzniku kvalitního prostředí. Ve svém příspěvku označil dlouhodobě udržitelnou kulturně-civilizační a ekonomickou hodnotu prostředí za základní parametry kvality stavění a stability.
Ing. arch. David Tichý, PhD. (CKB) poté na vybraných příkladech tradičního městského (Praha, Vinohrady) a vesnického prostředí ukázal, že podle platné stavební legislativy nelze v současné době takto srozumitelné, vysoce ceněné prostředí navrhnout. Poukázal na skutečnost, že mnohé prvky současné legislativy vycházejí z řešení hygienických a sociálních problémů počátku 20. století a dnes naopak akcelerují problémy současné (urban sprawl, monofunkční zóny, sociální odcizení).
V dalším bloku představil Ing. arch. Michal Kohout (Jiran Kohout architekti) pozitivní příklady, na kterých je založena tvorba obytného prostředí v zahraničí. Pokusil se shrnout jejich hlavní priority a ukázal, že principy tvorby obytného prostředí v zahraničí se v posledních desetiletích dostávají do stále zřetelnějšího rozporu se zásadami, na nichž stojí česká stavební legislativa.
Ing. arch. Petr Hlaváček (FA ČVUT) ve svém příspěvku uvedl, že předpisy často chrání jednotlivce nad rámec jeho skutečných potřeb a likvidují jiné, možná důležitější kvality. Ukázal, jaké prostředí současná legislativa vytváří a naznačil směr, jakým by se mohly předpisy změnit.
V poslední části semináře vystoupil Ing. Pavel Štěpán (ČKAIT), který se pokusil objasnit skrytý dopad podzákonných norem na projektovou praxi, kdy normy, vyhlášky a technologické předpisy z oblastí dotýkajících se stavebnictví (protipožární ochrana, hygiena, doprava atd.) jsou většinou formulovány v rámci relativně úzce specializované diskuze, přitom nezřídka zásadním způsobem ovlivňují celkový prostorový koncept a skladby našich sídel. Dále nastínil základní téma pro veřejnou diskusi: pomoci nalézt veřejný zájem, který by měly zákony, vyhlášky a správní řízení ve stavebnictví sledovat a ctít.  
V závěrečné diskuzi zazněly názory čestných hostů: senátorky ing. arch. Daniely Filipiové, poslankyně Ing. Lenky Andrýsové, náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslava Kalouse, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení Ing. Ľubomíra Vaise, zástupců odborných organizací ing. arch. Martina Peterky (ČKA), Ing. Ivana Hačkajla (ČSSI) a Ing. Ladislava Bretta (ČKAIT). Většina diskutujících se shodla, že současná stavební legislativa nenapomáhá hledání nových urbánních i architektonických typologií a nedokáže na nové požadavky pružně reagovat. Ing. Ľubomír Vais a Ing. Miroslav Kalous podpořili snahu o veřejný dialog na toto téma a nabídli zástupcům neziskového sektoru i profesním organizacím spolupráci při tvorbě budoucí legislativy.

www.cekb.cz