Čárový kód ve výrobě - cesta k úsporám a efektivním procesům

Aby mohla firma efektivně fungovat, potřebuje mít k dispozici aktuální údaje v každý okamžik a na každém místě firmy i mimo ní. K rychlému a především velmi efektivnímu a přesnému způsobu získávání aktuálních údajů na různých místech slouží mj. technologie čárového kódu. Ta je vysoce spolehlivá, lze ji používat v mnoha oblastech a za různých podmínek, včetně náročných prostředí výrobních provozů.

Čárové kódy jsou určeny k identifikaci skladových položek, dokumentů a dalších prvků, čímž umožňují automatizované načítání informací, využívaných jako vstup do podnikových informačních systémů či specializovaných softwarů, ve kterých jsou dále využívány. 

Při výběru nejvhodnější technologie čárového kódu je třeba zohlednit nejen značený materiál, požadovanou životnost a odolnost značení, ale také způsob čtení zakódované informace a prostředí, ve kterém se bude využívat. Velmi důležité je pak porovnat celkové náklady na zavedení a provozování celého systému automatické identifikace s očekávanými přínosy.
 
Ty lze přitom sledovat v mnoha oblastech. Čárové kódy se ve výrobních firmách využívají především k identifikaci zakázek a výrobních operací (nejčastěji se používají na výrobní dokumentaci), slouží k identifikaci materiálů, výrobků (čárový kód obsahuje všechny informace, včetně např. umístění, exspirace, šarže, rozměru, atd.), přepravních jednotek či sledování dalších atributů výrobního procesu, jako jsou pracovníci, přípravky, nástroje, výrobní a manipulační prostředky atd. Pomáhají zde získávat přesná a aktuální data o stavu zásob materiálů a výrobků a rozpracovanosti zakázek – výrobních příkazů, zrychlovat logistické procesy, atd.
 
To vše má při relativně nízkých nákladech na označení vliv na snížení chybovosti a pracnosti výroby, zvýšení produktivity, zrychlení evidence operací, získávání zpětné vazby, a tedy celkově efektivnější řízení. Práce a evidence s využitím čárového kódu je navíc velmi snadná a jednoduchá.
Praktické nasazení ve firmách je však stále na počátku a převážná většina firem čárový kód nevyužívá. Na druhé straně jsou i obory, které tuto technologii využívají důsledně, typicky prodejny s různým sortimentem zboží.
 
Zavedení čárového kódu v každé společnosti má svá specifika ve vazbě na činnost firmy, firemní procesy a cíle, které by zavedení této technologie mělo přinést. Proto je důležité zpracování studie na zavedení čárového kódu. Ta by měla respektovat specifika konkrétní firmy, posoudit vhodnost využití této technologie a dále sloužit pro jednoznačný návrh řešení a využití systému čárového kódu, případně jiné technologie pro identifikaci (např. RFID). Ve výrobních firmách nachází čárový kód své uplatnění  například při identifikaci a sběru údajů o odváděné práci, pohybech materiálu a výrobků (příjem, výdej-prodej, převody mezi sklady, změna balení), zjišťování stavu zásob a informací o položce, řízení expedice, sběru požadavků na nákup materiálu, sledování stavu rozpracovanosti výroby, sledování oběhu dokumentů atd. K tomu vyvinula společnost KTK SOFTWARE s.r.o. softwarové řešení KTKm určené pro on-line přenosné terminály čárového kódu, které zastřešuje veškeré výše uvedené činnosti. K evidenci a inventarizaci majetku se kromě funkčnosti IS KTKw využívají off-line terminály čárového kódu.
 
Z pohledu nákladů je důležitým faktorem vyhodnocení podmínek prostředí, ve kterém bude sběr dat provádět, a především pak počet sběrných míst a jejich technologické vybavení, které se významně podílí na výši pořizovací ceny.
Důležitým hlediskem je ale také připravenost informačního systému pro efektivní práci a využívání čárového kódu, podpora využití různých zařízení, snímačů a terminálů (pevné, přenosné on-line, off-line) a především zkušenosti a znalosti dodavatele s praktickým nasazením této technologie.