Právě se nacházíte:

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hl. m. Prahy tvoří ředitel Magistrátu a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do tohoto orgánu, v čele Magistrátu je ředitel Magistrátu. Magistrát v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy tvoří ředitel Magistrátu a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do tohoto orgánu, v čele Magistrátu je ředitel Magistrátu.
Magistrát v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.

Magistrát:
* přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány městských částí ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,
* řídí výkon přenesené působnosti orgány městských částí; k tomu organizuje a provádí kontroly na vybraných úsecích přenesené působnosti úřadů městských částí, vyhodnocuje jejich výsledky a k nápravě nedostatků přijímá potřebná opatření,
* ukládá sankce podle zákona o hlavním městě Praze,
* zabezpečuje výstavbu a provoz informačního systému Magistrátu a úřadů městských částí kompatibilního s informačními systémy správních úřadů,
* podílí se na odborné přípravě zaměstnanců zařazených do Magistrátu a úřadů městských částí pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,
* kontroluje dodržování usnesení vlády v činnosti úřadů městských částí v přenesené působnosti a poskytuje jim odbornou pomoc,
* vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

Základními organizačními jednotkami Magistrátu jsou odbory, které se dále člení na oddělení, součástí jsou také zvláštní organizační jednotky.

http://www.magistrat.praha-mesto.cz/